Практика без науки сліпа, 

а наука без практики мертва!

ІНСТИТУТ АУДИТУ

 

 

Членами Інституту можуть бути професійні учасники аудиторської діяльності, в тому числі юридичні особи приватного права, громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, а також фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.  Прийом в учасники Інституту здійснює Правління Інституту на підставі письмової заяви за поданням Президента Інституту. Прийом колективного учасника здійснюється за рішенням Правління Інституту на підставі письмової заяви, відповідного рішення вищого керівного органу підприємства, установи чи організації та копії Статуту (Положення).При прийнятті в учасники Інституту надається перевага тим особам, які здійснили відповідний внесок в розвиток аудиторської діяльності у сфері науки та практики.

Склад Методологічної ради Інституту аудиту:

з/п

Прізвище, ім`я, по-батькові

Посада, вчене звання,

науковий ступінь

1

2

3

1.

Петрик Олена Анатоліївна

д.е.н., професор, завідувач кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Президент Інституту аудиту

2.

Бондар Валерій Петрович

д.е.н., професор, Генеральний директор HLBUkraine

3.

Гуцайлюк Зіновій Володимирович

д.е.н., професор, ДВНЗ «Тернопільський національний економічний університет»

4.

Давидов Григорій Миколайович

д.е.н., професор, декан факультету обліку і фінансів Кіровоградського національного технічного університету

5.

Бондар Микола Іванович

 д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

6.

Житний Павло Євгенович

д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля  (м. Луганськ)

7.

Максимова Валентина Федорівна

д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського  обліку і аудиту Одеського державного економічного університету

8.

Рудницький Василь Степанович

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Львівського інституту банківської справи Університету банківської справи Національного банку України

9.

Кіндрацька Любомира Максимівна

д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

10.

Левицька Світлана Олексіївна

д.е.н., професор, перший проректор Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

11.

Пилипенко Андрій Анатолійович 

д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Харківського національного економічного університету

12.

Кузнецова Світлана Анатоліївна

д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля

13.

Мних Євген Володимирович

д.е.н., професор, завідувач кафедри  фінансового аналізу і контролю Київського національного торговель­но-економічного університету

14.

Головач Володимир Володимирович

к.ю.н., директор АФ «Аналітик», Голова Правління Інституту аудиту

15.

Рядська Валентина Володимирівна

к.е.н., доцент, докторант кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доцент кафедри обліку і аудиту Чернігівського національного технічного університету                                                    

16.

Чумакова Ірина Юріївна

к.е.н., доцент, докторант, завідувач відділу державного фінансового контролю Академії фінансового управління Міністерства фінансів України

17.

Верига Юстина Андріївна

к.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

18.

Орлова Валентина Кузьмівна

к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

19.

Садовська Ірина Борисівна

к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Луцького державного технічного університету

20.

Загородній Анатолій Григорович

к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку

та аналізу, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету «Львівська політехніка»

 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ